MFK

“AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL DE WAARHEID ACHTERHAALT HAAR WEL”

PERSBERICHT: aantekeningen MFK naar aanleiding van het rapport-Willems

De berichten en reacties over het rapport van rechter Willems doet MFK aan dit Nederlandse spreekwoord denken.

Dat rapport is het meest recente nieuwe hoofdstuk in de pogingen MFK in diskrediet te brengen.

Er wordt van alles aan gedaan om MFK met de term “wanbeleid” te associëren.

De leugen van gezonde startpositie

 1. Die term werd gehanteerd ten aanzien van het beheer van s-Land’s financiën tijdens kabinet-Schotte. Inmiddels heeft de waarheid deze leugen achterhaald. Deze leugen moest verhullen dat op 10-10-10 Curaçao een gezonde startpositie had. Niets is minder waar.
 1. Het IMF heeft dat in 2008 aandacht voor gevraagd hiervoor, maar men sloot daar de ogen voor. IMF’s waarschuwing luidde als volgt:

Finally, without entitlement reforms, the SVB (Social Insurance Bank) is set to face rising deficits every year due to increasing healthcare costs and pension payments to an ageing population. These must be met through budget transfers of some ½ percent of GDP per year during 2009–11. Together, these new spending pressures would absorb the debt relief induced interest savings, and, furthermore, require current budget surpluses of some ½ percent of GDP to be set aside every year as transfers to SVB.” [1]

 1. Ook de voorzitter van de CFT heeft zelf toegeven dat er geen sprake was van wanbeleid tijdens kabinet Schotte maar dat de gezonde startpositie een farce was[2]. Dit valt hier te lezen: ‘Nee, Caribische landen kosten géén sloot geld’, Volkskrant 10 maart 2014[3]. In een interview met de Volkskrant van 10 maart 2014 merkt Bakker het volgende op:

Met de sanering was een aantal onderliggende problemen niet opgelost. Het Land had twee structurele bleeders, die samenhangen met de relatief oude bevolking.”

 1. Dus in de woorden van CFT-Voorzitter professor Bakker, “het land had twee structurele bleeders”, die dateerden van lang voor het aantreden van kabinet-Schotte. Toen MFK Statenlid Thode het wereldkundig maakte de voorzitter van de CFT dit in een commissievergadering herhaalde werd hij vervolgd en veroordeeld. Blijkbaar is het strafbaar om een leugen te ontmaskeren!
 1. Conclusie: Men heeft het volk voorgelogen dat Curaçao door de schuldsanering op 10-10-10 een gezonde startpositie zou hebben. Toen deze leugen werd achterhaald trachtte men kabinet-Schotte van wanbeleid te beschuldigen. Dat kon niet beletten dat de waarheid toch uitkwam.

De leugen over de tekorten van kabinet-Schotte.

 1. Vlak na de ongrondwettelijke kabinetswisseling in 2012 hield minister Jardim het volk voor dat kabinet-Schotte verkwistend is geweest, waardoor er sprake zou zijn van een tekort in 2012 van 200 miljoen[4].
 1. Wat blijkt nu? Ook deze leugen is door de waarheid achterhaald. Uit de goedgekeurde jaarrekeningen van 2011 en 2012 dat, ondanks de leugen van de gezonde startpositie, het financieel beleid van kabinet-Schotte niet onverantwoordelijk was[5]:
 • Begrotingsjaar 2011 werd – zoals voorspeld door kabinet Schotte[6] – afgesloten met een tekort van ongeveer 166 miljoen guldens op de gewone dienst. Dit komt neer op 3 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Blijkens de jaarrekening werd het tekort veroorzaakt door onder meer “niet-voorziene”, relatief fors gestegen tekorten voor de verschillende categorieën ziektekostenfondsen (Fzog), het ziektefonds Sociale Verzekeringsbank (SVB), en de pp-zorg van het Bureau Ziektekostenverzekeringen (BZV) en het achterblijven van de directe belastingopbrengsten, vergeleken met de begroting[7]; M.a.w. dat tekort werd veroorzaakt doordat Kabinet-De Jong-Elhage zich de waarschuwing van het IMF uit 2008 niet heeft aangetrokken.
 • Desalniettemin, het tekort dat kabinet-Schotte in 2011 opliep binnen de in de Eurozone gehanteerde 3%-norm is gebleven. Volgens deze norm mag het begrotingstekort niet boven de 3 procent van het (BBP) komen. Het opvallende hiervan is dat in datzelfde jaar in het begrotingstekort in Nederland 4.7% van het (BBP) bedroeg[8]. Dit betekent dat kabinet-Schotte in 2011 in dit opzichte beter heeft gepresteerd dan Kabinet-Rutte I.
 • Ook de jaarrekening over 2012 is uiterst onthullend in dit opzicht. Uit die jaarrekening blijkt een tekort op de gewone dienst van ANG. 73,1 miljoen, dat echter gecorrigeerd uit komt op ANG. 58,1 miljoen[9]. Dat is 142 minder dan wat minister Jardim in oktober 2012 het volk voorloog[10]. Het BBP van Curaçao was ANG. 5.5 miljard in 2012. Dit betekent dat in 2012 het begrotingstekort van kabinet-Schotte slechts iets meer dan 1% van het (BBP) was. Als wederom een vergelijking wordt getrokken met kabinet-Rutte I, dan ontkomt men niet aan de conclusie dat kabinet-Schotte, nogmaals dankzij de verzoeker, de Nederlandse regering heeft “outperformed” aangezien laatstgenoemde genoegen moest nemen met een begrotingstekort van 4.1% (BBP).
 1. Conclusie: Hieruit blijkt niet alleen dat de zogenaamde gezonde startpositie een flagrante leugen is, maar ook dat het financieel beleid van kabinet-Schotte zelfs beter was dan die van de Nederlandse regering over dezelfde periode[11].

Wantoestand in Aqualectra

 1. Een derde leugen is nu het voorwerp van het rapport Willems. Kabinet Schotte zou door wanbeleid Aqualectra op de rand van faillissement gebracht. Dat deze leugen nog de ronde doet is verbazingwekkend en duidt op een nefaste selectiviteit in het onderzoek van de heer Willems. Men dient zich immers af te vragen, waarop het rapport in het geheel zwijgt over de periode van vóór 10-10-10. Het antwoord is dat indien de heer Willems dat zou hebben gedaan de leugen ontkracht zou zijn. Maar MFK daagt eenieder uit om de volgende rapporten te raadplegen waaruit blijkt dat Aqualectra een lekverlies had van 52%. Een bedrijf die structureel meer dan de helft van zijn productie kwijt is kan niet gezond worden genoemd. Evenmin kunnen de bestuurders daarvan als bekwaam worden beschouwd. De volgende rapporten spreken klare taal:

Raport Vantage:

http://www.scribd.com/doc/232164402/Vantage-Final-Report-Performance-Audit-on-Aqualectra-11-May-2007

Vitens Evides International – Rapport Detailonderzoek Non Revenue Water Curacao:

http://www.scribd.com/doc/268645250/Vitens-Evides-International-Rapport-Detailonderzoek-NON-REVENUE-WATER-CURACAO]

Rapport FTI 2011-2012:

https://www.scribd.com/document/318522222/FTI-Aqualectra-August-22-2011-Report

https://www.scribd.com/document/318522442/Annex-FTI-Aqualectra-August-22-2011-Report

https://www.scribd.com/document/318522509/Forensic-Analysis-of-Aqualectra-s-IT-Infrastructure

BOO-Year-2010-RapportCommissie-JavierHernandez:

https://www.scribd.com/document/126288161/BOO-Rapport-Mei-2010-Hernandez-Report

 1. Uit die rapporten blijkt dat er een onbeschrijfelijke wantoestand heerste in Aqualectra. Deze wantoestand werd verhuld doordat dit verlies op de bevolking en het bedrijfsleven werd afgewenteld via te hoge water en energiekosten. Hierdoor betaalde Curaçao 30 miljoen per jaar alleen al aan water[12]. Het gevolg hiervan was dat, vergeleken met de regio, water en stroom op Curaçao het duurst was[13] met het gevolg dat niet alleen de kosten van levensonderhoud voor een groot deel van de bevolking niet draagbaar was, maar ook de productiviteit leidt daaronder. Het bedrijfsleven klacht dan ook terecht dat hoge utiliteitstarieven leiden tot hogere ‘costs of doing business’.
 1. Kabinet-Schotte achtte het niet langer verantwoord dat Aqualectra het lekverlies van tussen 44 en 52 % doorberekent aan de bevolking en het bedrijfsleven. De betrokken beleidsbeslissingen van de regering kwamen echter niet uit de lucht vallen. Aan die beslissingen is een zeer uitgebreide en deskundig ondersteunde procedure voorafgegaan. Hier kan worden volstaan met een verwijzing naar de volgende stukken:
 • de Beleidsnota Regulering Elektriciteitsvoorziening Curaçao 2011-2015 van 16 februari 2011;
 • brief Aqualectra van 5 april 2011 aan de minister-president betreffende de paper inzake mogelijkheden ter verlaging elektriciteitstarieven;
 • BTU-brief van 10 juni 2011 inzake de prijsontwikkeling brandstoftarieven;
 • de Beleidsnota Kleinschalige Duurzame Stroomvoorziening van 16 november 2011;
 • de Tariefrichtlijn Kleinschalige Duurzame Stroomvoorziening van 23 november 2011;
 • de Tariefrichtlijn Teruglevertarieven Kleinschalige Duurzame Energie van 23 november 2011;
 • het bedrijfsplan op grote lijnen “IUH New Direction” van 8 maart 2012; en,
 • BTU-brief van 16 juli 2912 inzake de productiemix/efficiëntie onderzoek IUH N.V.
 1. De conclusie is duidelijk. Aqualectra bevindt zich niet in een ongezonde situatie door de prijsverlagingen die kabinet-Schotte heeft doorgevoerd, maar vanwege het lekverlies van tussen 44 en 52% van de productie.
 1. Conclusie: Kabinet-Schotte had de lef om Aqualectra niet langer toe te staan het volk te laten betalen voor de lekverlies. Echter, zodra kabinet-Schotte opstapte werden de tarieven weer met wederom met 10% opgevoerd terwijl de verkwisting nog steeds tussen 44 en 52% van de productie is. Dus, niet Schotte, maar degenen die Aqualectra met die lekverlies laten wegkomen zijn verantwoordelijk voor de financiële- en bedrijfsmatige wantoestand in dat bedrijf. 

Wantoestand in de raffinaderij

 1. De situatie in de raffinaderij was niet beter dan die in Aqualectra. De raffinaderij is afhankelijk van de BOO om te kunnen functioneren. De BOO hoorde bij Aqualectra. Echter de BOO werd niet onderhouden omdat Aqualectra daar het geld niet voor had. Het gevolg was een wantoestand in de raffinaderij omdat BOO vaak niet in staat was om de energie te leveren die nodig was, om de raffinaderij te laten draaien. Maar ook de levering van energie aan de samenleving leed daaronder. Stroomstoringen waren troef.
 1. Refineria di Kòrsou (RdK) is de ‘huisbaas’ van de Isla/PdVSA-raffinaderij en was dus verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de raffinaderij waarvoor zij huur betaalde naar behoren functioneerde. Aangezien Aqualectra niet in staat was om de benodigde onderhoud van de BOO te verzekeren heeft kabinet-Schotte besloten tot een herstructurering van BOO. Daartoe zijn in 2011 de aandelen van Aqualectra en van Caribbean Energy Company (CEC) in CUC Holdings aan RdK overgedragen. CUC Holdings is de moedermaatschappij van Curaçao Utilities Company (CUC), die eigenaar was van BOO. RdK kreeg zowel het juridisch als het economisch eigendom van de BOO.
 1. Eenmaal dat RdK over de juridische en economische eigendom van de BOO beschikte kon zij de noodzakelijke investeringen. Aldus is door RdK de raffinaderij bedrijfsgeschikt gemaakt.
 1. Conclusie: Doel van de herstructurering was het waarborgen van de continuïteit van energielevering door de BOO-plant aan de Isla-raffinaderij en elektra aan de samenleving. Het getuigt daarom van kwade trouw dan wel onkunde om de herstructurering van BOO als wanbeleid af te schilderen. Had men dan liever gewild dat BOO tot stilstand kwam met als gevolg stilstand van de energielevering aan de raffinaderij en aan de samenleving?[14] Dat zou pas wanbeleid zijn geweest!

[1] Bron: Kingdom of the Netherlands—Netherlands Antilles: 2008 Article IV Consultation— Staff Report; Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for the Kingdom of the Netherlands—Netherlands Antilles, September 2008 – IMF Country Report No. 08/315, blz. 15.

[2] Persbericht Jamaloodin: Gezonde Startpositie? Of toch niet?, Perspericht Jamaloodin16 September 2014. Online: https://www.kkc-curacao.com/persbericht-jamaloodin-gezonde-startpositie-of-toch-niet/

[3] Bron: http://www.volkskrant.nl/archief/-nee-caribische-landen-kosten-geen-sloot-geld~a3610138/.

[4] Jardim: ‘Half miljard schuld in 2017’, Versgeperst 12 oktober 2012. Online: http://www.versgeperst.com/nieuws/176150/jardim-half-miljard-schuld-in-2017.html

[5] Verslag Algemene Rekenkamer inzake de jaarrekening 2011.

[6] Begrotingstekort 163,4 miljoen gulden in 2011, Versgeperst 16 mei 2012. Online: https://www.kkc-curacao.com/begrotingstekort-1634-miljoen-gulden-in-2011/

[7] Rapport Jaarrekening 2011 Curaçao. Registratienummer: 2014-017 Briefnummer: 065/14/CUR. Online: http://docplayer.nl/11712939-Rapport-jaarrekening-2011-curacao-registratienummer-2014-017-briefnummer-065-14-cur.html

[8] “Begrotingstekort dit jaar hoger dan toegestaan” Nu.Nl

[9] Verslag Algemene Rekenkamer inzake de jaarrekening 2012.

[10] Jardim: ‘Half miljard schuld in 2017’, Versgeperst 12 oktober 2012. Online: http://www.versgeperst.com/nieuws/176150/jardim-half-miljard-schuld-in-2017.html

[11] ‘Kabinet Schotte heeft het helemaal niet slecht gedaan’, Persbureau Curacao 15 april 2016. Online: http://www.kkc-curacao.com/pbc-kabinet-schotte-heeft-het-helemaal-niet-slecht-gedaan/

[12] “Curaçao betaalt 30 miljoen gulden teveel aan water” [URL: http://qracao.com/index.php/nieuws-vandaag/14078-curacao-betaalt-30-miljoen-gulden-teveel-aan-water]

[13] Curaçao is het duurst [URL: http://www.kkc-curacao.com/curacao-is-het-duurst/]

[14] AD | Megaverliezen RdK door BOO, 15 juni 2015. Online: http://www.kkc-curacao.com/ad-megaverliezen-rdk-door-boo/

Webmaster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *